วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มุมเทคโนโลยี


มุมเทคโนโลยี

ความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง มีดังนี้


1.การกำหนดค่าเริ่มต้น (initalization)คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด
2.การรับข้อมูล (input) คือ การรับตัวแปรเข้ามา ซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราห์โจทย์ โดยการรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปรมาใช้งาน
3.การคำนวณ(computation) การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องมีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลังดังนี้

  ลำดับการทำงานของตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ^ * / + - และสามารถเปลี่ยนลำดับได้ด้วยเครื่องหมาย ( ) ตัวอย่างเช่น 
   2 + 3 * 4 เขียนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ได้เป็น 
                                                                          2 + 3 * 4 
ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 14  
    4.การแสดงข้อมูล (output) คือ การแสดงค่าซึ่งจะทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ โดยตัวแปรที่จะแสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์
   5.การเปรียบเทียบหรือการเลือก (selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน

   
   6.การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ดังตารางต่อไปนี้


   ลำดับความสำคัญของการเปรียบเทียบเชิกตรรกะ ได้แก่ NOT AND OR ตัวอย่างการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์มีดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น